សណ្ឋាគារ សេវេន ដេអីន - Seven Days in Hotel

សណ្ឋាគារ សេវេន ដេអីន - Seven Days in Hotel គឺជាសណ្ឋាគារធំមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តតាកែវ។

នៅទីនេះ មានដូចជា៖

  • បន្ទប់ស្នាក់នៅ
  • កន្លែងស្ប៉ា ស្ទីម សូណា
  • បន្ទប់ប្រជុំធំទូលាយបំពាក់ឧបករណ៍ទំនើប

សណ្ឋាគារ សេវេន ដេអីន - Seven Days in Hotelនេះ ស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ២A ភូមិផ្សារតាកោ សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ។

 


ពត៌មានទំនាក់ទំនង៖

អត្ថបទមុន

អត្ថបទបន្ទាប់

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត