ផ្ទះសំណាក់ ម៉ារ៉ានី - Marany Guesthouse
ផ្ទះ​សំណាក់​ប៉ារីស​ - Paris Guesthouse
ផ្ទះសំណាក់ ឡាក់គី  - Lucky Hostel
ផ្ទះសំណាក់ ប៊ុន លីហួរ - Bun Lihuo Guesthouse
ផ្ទះសំណាក់ បាធ័រហ្វ្លាយ - Butterfly Guest House
ផ្ទះសំណាក់ ពរជ័យ - Por Chey Guesthouse
ផ្ទះសំណាក់ម៉ាណែល និងអាហារដ្ឋាន - Manel Guesthouse and Restaurant
ផ្ទះសំណាក់បក្សីមាស - Baksey Meas Guesthouse
ផ្ទះ​សំណាក់​ប្រាសាទ​រត្ន - Prasat Rath Guest House
ផ្ទះសំណាក់ ស្រីម៉ៅ - Srey Mao Guesthouse
ផ្ទះសំណាក់ រិទ្ធស័កមៀន​ - Rithisak Mean Guest house
ភោជនីយដ្ឋាន និង ផ្ទះសំណាក់អ្នកគ្រូ - NAKRU Guesthouse and Restaurant
ផ្ទះសំណាក់ ផ្កាលាភ - Phka Leap Guesthouse
សមុទ្រឈេី ភ្នំបាយឆៅ - Sea Forest PhnomBaiChow
ផ្ទះសំណាក់ សុខជាវ - Sokcheav Guesthouse
ផ្ទះសំណាក់ អាវ៉ូកាដូ - Avocado Guest House