សណ្ឋាគារ សេវេន ដេអីន - Seven Days in Hotel
រីសត ម៉េម៉ូរីយ៉ា ផាលេស - Memoria Palace & Resort
សណ្ឋាគារ អូរឫស្សីវ័ន - Orussey One Hotel
រីវីល ខតយ៉ាដ - Reveal Courtyard in Reveal Angkor
សណ្ឋាគារ អិល ប៊ី អិន អេស៊ាន - LBN Asian Hotel
សណ្ឋាគារ ឃីងហ្វី  - King Fy Hotel
ហាន់ជ័យ បាមប៊ូរីស៊ត​​ -  Hanchey Bamboo Resort
 សណ្ឋាគារវិចតូរីយ៉ាអង្គររីសតនិងស្ប៉ា - Victoria Angkor Resort & Spa
រមណីយដ្ឋាន វីគីរីរម្យផាញរីស៊ត - vKirirom Pine Resort
រមណីយដ្ឋាន ពិកនិក - Picnic Resort
កាឡាអូ សណ្ឋាគារ កែប - CALAO Kep Residence Hotel
ភូមិដំណាក់នាគ - Domnakneak Resort
សណ្ឋាគារ ឡេ បំប៊ុស៍ ឡាក់សឹរី - Les Bambous Luxury Hotel
សណ្ឋាគារ មណ្ឌលគិរី - Mondulkiri Hotel
សណ្នាគារ ឡាហ្វ័រត្រេស - La Fortress Boutique Hotel
Veranda Natural Resort